The Global Link

The Global Link

February 12, 2013

“ASEAN CSA Summit 2013”

“ASEAN CSA Summit 2013” ยกระดับมาตรฐานการใช้คลาวด์ คอมพิวเตอร์ สัมมนาเชิงวิชาการ “ASEAN CSA Summit 2013” ยกระดับมาตรฐานการใช้ คลาวด์ คอมพิวติ้งในอาเซียน...

“ASEAN CSA Summit 2013”

“ASEAN CSA Summit 2013” ยกระดับมาตรฐานการใช้คลาวด์ คอมพิวเตอร์ สัมมนาเชิงวิชาการ “ASEAN CSA Summit 2013” ยกระดับมาตรฐานการใช้ คลาวด์ คอมพิวติ้งในอาเซียน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ร่วมกับสำนักงาน ...